SKYLINE / PINTARA

SKYLINE / PINTARA


R31 4Dr & WAGON 6/86 - 12/90

PINTARA/SKYLINE R31 4Dr & WAGON 6/86 - 12/90

U12 4/5Dr & WAGON 11/89 - 6/93

PINTARA U12 4/5Dr & WAGON 11/89 - 6/93